Aurrekontua_Main

Aurrekontu osoa Zenbaki handitan Dirusarrerak Gastuak Gastuak Lansailka Inbertsioak Zerbitzuak

Udal Aurrekontua

Zer da? Zertarako?

Urtean zehar, udalak izango dituen Diru-sarreren eta Gastuen aurreikuspena besterik ez da aurrekontua. Honen bitartez hurrengo urterako aurreikusten diren dirusarrerak lortu nahi diren helburuei atxikitzen zaizkie. Beraz, baliabidea behar bezala administratzeko kontrol tresna bat dira aurrekontuak eta, ondorioz, gehienezko gastu bat ezartzen dute

 

Aurrekontuaren prestaketa lanak

  • Alkatetzak bere gobernu taldearekin prestatzen du zirriborroa
  • Kontuhartzailea irizpena eman ondoren, proiektua Ekonomia eta Ogasuna batzordera igortzen dute
  • Batzordeak diktamina eman ondoren Osoko Udalbatzara bidaltzen behin-behinekoz ona dezan (gehiengo soila nahikoa da)
  • Gipuzkoako Aldizkari Ofizialera igortzen da onarpenaren iragarkia argitaratu dadin eta 15 eguneko epea irekitzen da interesa duen guztiak alegazioak aurkez ditzaten
  • Alegaziori ez badago, edo baleude horiek ebatzi ondoren, berriz ere Osoko Udalbatzara eramaten da behin betiko onarpena jaso dezan emandako botoen gehiengo soila nahikoa izanik
  • Udalaren iragaki taulan eta web-orrian eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen da onarpenaren iragarkia
 

Informazio gehiago aurrekontuari buruz