Web edukia bistaratu

1. Hautetsi eta konfiantzako karguak

1.1.- Hautetsiak

 1. Funtzioak, curriculum vitae, soldatak, dietak, ondasunen aitorpena, kontaktuak…
 2. Zinegotzien ondasunen onarpena
 3. Alkatearen agenda instituzionala
 4. Alkate eta zinegotzi liberatuen soldatak
 5. Dietak Batzorde, Gobernu Batzar eta Osoko Batzarretan parte hartzeagatik
 6. Udalean ordezkaritza duten alderdi politikoen asignazioak
 7. Karguak uztearen ondorioz jasotako kalte-ordainak argitaratzea
 8. Jarduera pribatuen bateragarritasunari buruz egindako ebazpenak argitaratzea

1.2.- Konfiantzako langileei buruzko informazioa 

 1. Funtzioak, soldatak, dietak, kontaktuak…
 2. Kargua uzteagatik kobratutako kalte-ordain zehatzak

2. Langileria eta udal antolakuntza

 1. Organigrama: organo guztietako arduradunak, eginkizunak eta mendekotasun harremana
 2. Udal-gobernuko organoak eta dagozkien eginkizunak.
 3. Udal sail eta zerbitzuetako eginkizunak.
 4. Udaleko lanpostuen zerrenda
 5. Udal plantillaren banaketa sail eta zerbitzuen arabera
 6. Udal langileei ezarri beharreko hitzarmena.
 7. Higiezinen zerrenda (bulegoak, lokalak, etab.), hala udalarenak, nola alokatuta.
 8. Ibilgailu ofizialen kopurua.
 9. Balio historiko-artistikoa zein balio ekonomiko handiko ondasun higikorren zerrenda.
 10. Udalaren zein udal erakundeen ondasun eta eskubideen inbentarioa.
 11. Udalari (auzi-arloan, lan-arloan, etab.) dagozkion ebazpen judizialak.

3. Herritarrekiko harremanen gardentasuna

3.1.Herritarrekiko harremanak

 1. Udal Zerbitzuen Gutuna eta horietan ezarritako konpromisoen betetze-maila
 2. Prozedura administratiboen tramitazioaren egoera eta gorabeherak.
 3. Herritarren kexa eta iruzkinen kopurua eta ezaugarriak.
 4. Herritarrengandik edo erakundeengandik jasotako galderei buruzko datuak
 5. Herritarrei egindako gogobetetasun-inkesten emaitzak
 6. Udalaren webgunean gardentasunerako ataria
 7. Zerbitzuen katalogo orokorra. Zerbitzu eta ekipamenduak: helbideak, ordutegiak, webgunea eta e-postak…
 8. Prozeduren katalogo eguneratua argitaratzea.
 9. Webgunean espazio bat alderdi politikoek iritziak eman eta prop. egin ditzaten.

3.2. Herritarrentzako informazioa eta atentzioa

 1. Tasa eta zergak
 2. Jendaurreko kultur eta kirol instalakuntzen ordutegi zein prezioak
 3. Trafiko egoera edota udal zerbitzuen gorabeherei buruzko informazioa
 4. Udalerriko ingurumen arloko egoerari buruz (airearen eta hots-kutsadura).

4. Udal plangintza

4.1. Legealdi Plana

 1. Agintaldirako plana: 8 jarduera-ildo estrategikoak
 2. 65 neurri Andoain denon artean garatzeko
 3. Legegintzaldiko Planaren Jarraipenari buruzko Txostena

4.2. Beste udal plan eta programa batzuk

 1. Udal Plan Estrategikoa osorik eta laburbilduta
 2. Udal-plan berriak: helburu zehatzak, jarduerak, baliabideak eta denbora ondo zehaztuta.
 3. Plan eta programa horien jarraipenari buruzko txostenak
 4. Zerbitzuen prestazioari buruzko inkesten emaitzak
 5. Tasa bidez finantzatutako zerbitzuen benetako kostuari buruzko informazioa

5. Ekonomia, finantzak, aurrekontua eta estatistikak

5.1 Udal aurrekontua

 1. Onetsitako Udal Aurrekontu osoa
 2. Aurrekontuaren atalak: azken 4 urtetako bilakaera
 3. Dirusarreren aurreikuspena atalka: azken 4 urtetako bilakaera
 4. Gastuen aurreikuspena atalka: azken 4 urtetako bilakaera
 5. Gastuen aurreikuspena lansailka: azken 4 urtetako bilakaera
 6. Gastuen aurreikuspena udal zerbitzuetan
 7. Gastuen aurreikuspena inbertsioetan
 8. Betearazpenari buruzko informazio eguneratua (hiru hilabetean behin).
 9. Onartutako Udal Aurrekontua laburbilduta
 10. Osoko Bilkurak, G. Batzarrak, alkateak edota zinegotzi onetsitako aurrekontu aldaketak.
 11. Zerga Erantzukizuneko Agintaritza Independenteak aurrekontuen egonkortasunari buruz egindako txostenak

5.2 Urteko kontuak

 1. Urteroko udal kontuak
 2. Dirusarrera errealak: azken 4 urtetako bilakaera
 3. Gastu errealak: azken 4 urtetako bilakaera
 4. Urteko kontuen auditoriaren azken kanpo-txostena eta aurrekoak

5.3. Udal zorra

 1. Udalaren zor publiko finkatua eta aurreko ekitaldiekin erkatuta izandako bilakaera
 2. Hornitzaileei ordaintzeko eragiketa komertzialetan berankortasunari aurre egiteko neurriei buruzko hiru hileko txostenak argitaratzea (HAP/2012/2015 Ministerioaren Aginduaren 16.7 art.).

5.4. Ratio ekonomiko-finantzarioak

 1. Udal gastua pertsona bakoitzeko / Biztanleko diru-sarrera fiskalak / Inbertsioa biztanleko / Superabita (edo defizita) biztanleko / Autonomia fiskala / Ordaintze aldia / Kobratzeko batez besteko aldia / Azpiegituretan egindako inbertsioa biztanleko / Hirigintzako sarreren proportzioa / Hirigintzatik eratorritako gastuak
 2. Zorraren bilakaera / Zorpetzea biztanleko / Zorpetze erlatiboa

5.5. Emandako laguntzak eta diru-laguntzak (zenbatekoa, helburua eta onuradunak).

 1. Emandako laguntzak eta diru-laguntzak

5.6. Izenpetutako hitzarmen eta kudeaketa-mandatuak

 1. Azken aldian izenpetutako hitzarmenak
 2. Azken aldian izenpetutako kudeaketa mandatuak

6. Kudeaketaren eraginkortasun eta efikazia

 1. Udal zerbitzuen kudeaketari buruz dauden txostenak
 2. Udal zerbitzuen kostua
 3. Ur hornidura: kontsumo, fakturazio eta galeren bilakaera 2013-19

7. Udal kontratazioa

 1. Kontratazio Profila: azken kontratuak eta horien pleguak, lizitazio prezioak, epeak, kontratazio mahaien osaketa, deialdiak eta aktak, atzera egiteak….
 2. Kontratuen segimendua: aldaketak, luzapenak, ordainketak, amaiera
 3. Kontratu handi guztiak excelen 2015-17: > 15.000€ (Zerbitzu eta Hornidurak) > 50.000€ (Obrak)
 4. Kontratu txikiak REVASCON plataforman: > 2.000 € - < 15.000 € (Zerbitzu-Hornidurak) edo < 40.000 € (Obrak)
 5. Kontratu txiki guztiak excelen 2015-17: < 15.000€ (Zerbitzu eta Hornidurak) < 50.000€ (Obrak)
 6. Prozedura bakoitzaren bidez adjudikatutako kontratuen kopurua eta aurrekontuko bolumenari buruzko datu estatistikoak.

8. Gardentasuna hirigintza eta herri-lanetan

8.1. Hiri Antolamendua

 1. Hirigintzako kudeaketaren arloan indarrean dagoen araudiari buruzko informazioa.
 2. Hiri Antolamendurako Plan Nagusia (mapak eta planoak) eta horren aldaketak.
 3. Plan Partzialak eta Bereziak.
 4. Udalak sinatutako hirigintzako hitzarmenak eta egiten ari diren hirigintzako jarduerak
 5. Abian dauden hirigintzako proiektuen zerrenda.

8.2. Herri lanak

 1. Proiektuen zerrenda eta herri-lanik garrantzitsuenak
 2. Herri-lanik garrantzitsuenen proiektuetan egindako aldaketak.
 3. Herri-lanen lizitaziora aurkeztutako enpresen zerrenda.
 4. Hirigintza-lanik garrantzitsuenak egiten dituzten enpresen izena.
 5. Udal obra garrantzitsuenak (500.000 euro baino gehiagokoak) hasteko eta amaitzeko aurreikusitako datak.
 6. Egindako azpiagitura-lanik nabarmenei buruzko
 7. Egikaritu gabe eta onartuta dauden azpiegiturazko lanei buruzko informazioa.
 8. Aribidean dagoen lan bakoitzaren egoerari buruzko informazioa (helburuak, udal arduraduna, kontratugileak, aurrekontua, egikaritzeko aldia)
 9. Udalak ingurumenaren arloan dituen politikak eta programak. Jarraipen-txostenak.
 10. Ingurumen- eta paisaia-inpaktuei buruzko azterketak eta ingurumeneko osagaiei dagozkien arriskuko ebaluazioak.

9. Open Data: datu irekien katalogoaz

 1. Formatu irekian eskuragarri dagoen udal informazioaren zerrenda.

10. Udal araudi eta hitzarmenakz

10.1. Udal Arandia

 1. Araudi garrantzitsuenak (ordenantzak, araudi, dekretuak, estatutuak eta bandoak)
 2. Tramitatu bitartean jendaurrean jartzeko aldian dauden dokumentuak

10.2. Gobernu Batzordea

 1. Akordio osoak eta akta osoak Osoko Bilkurak ordezkaritza emanda aritzen denean.
 2. Gai-zerrendak
 3. 10.2.3.- Aktak.

10.3. Udal osoko bilkura

 1. Gai-zerrendak
 2. Erabakiak
 3. Aktak osorik.
 4. Ikus-entzunezko grabaketak argitaratzea

11. Parte-hartze gardena

11.1. Egituratutako programazioa

 1. Herritarrak Parte hartzeko Araudia
 2. Barrutietako edo Auzoetako Udal Batzarren osaera eta funtzionamendua
 3. Udal Kontseiluak (hiri-foroak, hirigintzako kontseilu sozialak…), haiei buruzko informazioa ematen da, eta haien akordioak, txostenak edo proposamenak.
 4. "Herritarrek udal jardueran parte hartzeari buruzko" azken txostena
 5. Herritarren elkarteen zerrenda. Webgunean gune bat dago erreserbatuta udalerriko herritarren elkarteentzat, eta elkarte horiek egindako galdera edo proposatutako gaiak.
 6. Udalaren webgunean eztabaidaguneak edo sare sozialen profilak.

11.2. Proiektu espezifikoetan parte hartzea

 1. Informazio-aldian aurrekontuari egindako alegazioak eta zuzenketak.
 2. Indarreko araudiaren arabera herritarrek parte hartzeko prozesuak egin behar diren gaietan herritarren ekarpenak (ad. Hirigintza)
 3. Herritarren ekarpenak, herritarrek parte hartzeko borondatezko prozesuak egiten diren udal planak eta beste proiektu batzuk aldatzen/prestatzen direnean

12. Gardentasunarekiko konpromisoa, zabalkundea eta komunikazioa

12.1. Gardentasunarekiko udal konpromisoa

 1. Gobernu Oneko Kodea edota Gardentasunari buruzko barneko araudia
 2. Gardentasunari buruzko Estrategia edo Plana
 3. Udal gardentasunari buruz herritarrei egindako azken inkestaren emaitzak
 4. Iruzurraren aurkako neurrien plana

12.2. Formal Kontrolak

 1. Aholkularitza juridikoko eta ikuskaritzako organoen barneko txostenak, behin betikoak direnean.
 2. Kanpoko kontroleko organoek (Kontuen Auzitegiak edo Ganberak) kontu-ikuskaritza eta/edo fiskalizazioko txostenak.