7bi UDAL TASAK ORDAINTZETIK SALBUESTEKO ORDENANTZA

7bi ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA PARA LAS EXENCIONES DE TASAS MUNICIPALES

 

1 artikulua.- Xedea

Ordenantza honen xedea da etxez etxeko ur hornidura, estolderia sarea eta zaborraren bilketagatiko tasen salbuespen egokiuneak arautzea. Honako artikuluetan jasotzen diren baldintzak betetzen dituzten bizikidetza multzoek izango dute salbuesteko aukera.

Artículo 1.- Objeto

Es objeto de la presente Ordenanza la regularización de las exenciones de pago de las tasas por suministro domiciliario de agua, alcantarillado y recogida de la basura a los unidades convivenciales que cumplen las condiciones que se establezcan en los siguientes artículos.

2. Artikulua.- Salbuespena eskatzeko bete behar diren baldintzak

Tasak ordaintzetik salbuestea eskatu ahal izango dute Ordenantza honetan ezarritako baldintza guztiak betez Andoaingoak diren bizikidetza multzoak, beti ere udalerri honetan erroldaturik daudenean gutxienez eskaera egin den data aurreko azken urte osoan.

Ondorio horietarako, bizikidetza multzotzat hartuko da biztanleriaren udal erroldan eskaera egin duen herritar beraren helbidean izen emanda dauden kide guztiek osaturikoa.

Artículo 2.- Condiciones a cumplir para solicitar la exención

Podrán solicitar la exención de tasas todas aquellas unidades convivenciales de Andoain que reúnan las condiciones que se recogen en esta Ordenanza y se encuentren empadronados en esta localidad con una antigüedad mínima de 1 año a la fecha de solicitud.

A estos efectos tendrá la consideración de unidad convivencial, la constituida por todos los miembros inscritos en el padrón municipal de habitantes, en el mismo domicilio que la persona solicitante.

3. Artikulua.- Salbuespen eskaerak izapidetzeko jardunbidea

1.- Salbuesteko eskubidea izan dezaketela uste duten herritarrek, ATARIAN aurkeztu beharko dute bere eskaera, honako agiriekin batera:

 • Nolanahi ere den, eskaera eredua aurkeztu beharko da, behar bezala beteta.
 • Andoaingo Udalarekin zorrik izanez gero, horiek berdindu beharko ditu aurretik, edota horiek zatikatzea edo/eta atzeratzea eskatu eskaera ereduari gehituz diru-sarrera aldian behin egiteko agindua.
 • Dibortzio edo banaketarik gertatuz gero, dagokion
 • hitzarmen arautzailea aurkeztu beharko da eta/edo dagokionean ordainketa ekonomikoaren zurigarria.
 • Espedienteak izapidetu bitartean Udalak eskatu egingo du beharrezko deritzen agiriak, guztiak ere ordenantza honetan eskaturiko baldintzak betetzen direla egiaztatzeko ondorioarekin eskaturikoak.

2.- Eskaera aurkeztu ondoren, Udalak, dagokion batzorde irizpenemaileak egindako proposamenari jarraiki, salbuespena dagokion ala ez erabakiko duo

3.- Erabakl honek eskaera aurkeztu eta hurrengo ekitalditik aurrerako ondorioak izango ditu, urtero egin behar baita eskaera.

4.- Udalak eskaerari buruzko erabakia eskaeragile bakoitzari jakinaraziko dio, helegiteak aurkezteko epeak garbi adieraziz.

Artículo 3.- Procedimiento para la tramitación de solicitudes de exención

1.- Aquellos contribuyentes que consideren que pueden tener derecho a la exención, deberán presentar su solicitud en ATARIA acompañada de la siguiente documentación:

 • En todos los casos se deberá presentar solicitud normalizada debidamente cumplimentada.
 • En el caso de poseer deudas con el Ayuntamiento de Andoain, deberá liquidar las mismas ó solicitar el fraccionamiento V/o aplazamiento de las deudas adjuntando la orden periódica de ingreso.
 • En caso de divorcio o separación, se deberá presentar el convenio regulador correspondiente y/o en su caso justificante de la prestación económica.
 • Durante la tramitación de los expedientes, el Ayuntamiento solicitará aquella documentación que estime necesaria a efectos de verificar que se cumplan los requisitos exigidos en la presente ordenanza.

2.- Completada la misma, el Ayuntamiento determinará de conformidad con la propuesta realizada por la Comisión Informativa correspondiente, si procede o no la concesión de la exención.

3.- Dicha resolución tendrá efectos CI partir del siguiente ejercicio a la presentación de la solicitud, debiéndose renovar la solicitud todos los años.

4.- El Ayuntamiento notificará la resolución de la solicitud a cada interesado/a, figurando en la misma los plazos para presentar los recursos pertinentes.

4. Artikulua: Salbuespenak zehazteko irizpideak

Artículo 4.- Criterios para la determinación de la exención

 

1 - Ur eta zabor tasen ordainketen salbuespenerako baldintzak

1 - Condiciones para la exención en la tasas  de agua y  basuras

 

1 - Portzentajea

1 - Porcentaje

Familia unitateko kideak (1)

Miembros de la unidad familiar (1)

1 edo 2 kideko familia unitatea
1,50 %
Unidad familiar de 1 o 2 miembros
3 edo 4 kideko familia unitatea
1,75 %
Unidad familiar de 3 o 4 miembros
5 kide edo gehiagoko familia unitatea
2,50 %
Unidad familiara de 5 o más miembros

(1) Eskaera egin baino urte bete lehenago

(1)  1 año antes de la fecha de solicitud

2 - Diru-sarrerak guztira familia unitateko

2 - Ingresos totales por unidad familiar

Familia unitateko kideak (1)

Miembros de la unidad familiar (1)

1 edo 2 kideko familia unitatea
1,50 SMI
Unidad familiar de 1 o 2 miembros
3 edo 4 kideko familia unitatea
1,75 SMI
unidad familiar de 3 o 4 miembros
5 kide edo gehiagoko familia unitatea
2,50 SMI
Unidad familiara de 5 o más miembros

(1) Eskaera egin baino urte bete lehenago

(*) SMI (Lanbide arteko Gutxieneko Soldata - LGS).

(1) 1 año antes de la fecha de solicitud.

(*)  SMI (Salario mínimo interprofesional)

BIZIKIDETZA MULTZOKO KIDEEN ONDASUNEI

DAGOZKIENMUGAK

Ohiko etxebizitzaren jabetza ez da aintzakotzat hartuko, horren katastroko balioak 165.000,00 € kopurua gainditzen ez duen bitartean.

Ohiko etxebizitzaz gain, bizikidetza multzoko kideek hiri edo landa izaerako beste óndasun batzuen jabe balira, eta ondasun honek.batzordearen iritziz balio konputagarriak, ez legokieke salbuespenak eskatzaileei.

Arau orokor gisa, ez dira konputagarriak iritziko ondokoak:

 • Etxebizitza eraikin edo etxesail berean  kokaturiko garaje eta trastelekuak edo, hala badagokie, ohiko etxebizitzatik hurbilen dagoen garajea, beti ere guztien baturako katastro balioak 30.000 € gainditzen ez badu.
 • Merkataritza lokala. Bertan konputagarri den bizikidetza multzoko kideren batek bere jarduera ekonomikoa gauzatzen baldin badu. Lokala biltegia baldin bada eta erasandakoak autonomoa izanik lokal hori jarduera ekonomikoen zergan jardungune gisa sartuta baldin badauka, ez da aipatu lokala kontuan hartuko.
 • Ohiko etxebizitzaz gain beste etxebizitza baten jabetza hutsa bere esku duenean eta erabilera eskubidea oraindik indarrean dagoela (beti ere erabilera eskubidea duena etxebizitza horretan erroldatuta egonik).
 • Beste jabego batzuen jabetza hutsa, baldin eta dagokionaren erabilera eskubidea indarrean baldin badago.

LIMITES PATRIMONIALES DE LOS MIEMBROS DE LA

UNIDAD CONVIVENCIAL

La propiedad de la vivienda habitual no se tendrá en cuenta, siempre que el valor catastral de la vivienda no exceda de 165.000,00 €

Si además de la vivienda habitual, los miembros de la unidad convivencial son propietarios/as de otros bienes de naturaleza urbana o rústica que. la comisión determine de valor computable, no corresponderá la exención.

Por regla general no se consideraran computables:

 • Los garajes y trasteros sitos en el mismo edificio o bloque de viviendas, o en su caso del garaje más próximo al domicilio habitual y el valor catastral de todos ellos no supere 30.000.
 • Local comercial. Si en el mismo algún miembro de la unidad convivencial computable desarrolle su actividad económica. Si el local es un almacén y el interesado es un autónomo y de ese modo el interesado tiene dado de alta el local en el Impuesto sobre actividades económicas, no se tendrá en cuenta ese local.
 • Cuando se posean además de la vivienda habitual otra vivienda en nuda propiedad, siempre y cuando el derecho de usufructo siga vigente (estando el usufructuario empadronado en esa vivienda).
 • Otras propiedades en nuda propiedad, siempre y cuando el derecho de usufructo siga vigente.

Salbuespen gisa, ordenantzak jasotzen dituen baldintza ekonomikoak betetzen dituzten pertsonek, bere mendekotasun maila dela eta, ohiko etxebizitza uztera eta senitarteko baten etxean zein zaharren etxean erroldatzera behartuta egon direla egiazta badaiteke, bere ohiko etxebizitza salbuestea eskatu ahal izango dute baldin eta hutsik jarraitzen badu. Udalak, datu hori baieztatzearren, dagozkion egiaztapenak egin ahal izango ditu.

Eskatzaileak bere menpekotasun mailarengatik zaintzaile baten kontratazioa behar duenean eta elkarrekin bizi direlarik etxebizitza berdinean erroldatuta daudenean, ez da langilearen soldata kontutan hartuko famili unitatearen dirusarrera bezala.

Excepcionalmente, aquellas personas que, cumpliendo los requisitos económicos recogidos en la Ordenanza, se compruebe que han tenido que abandonar su domicilio habitual debido a su nivel de dependencia, empadronándose bien en el domicilio de un familiar o en la residencia de mayores, podrán solicitar la exención para su vivienda habitual si ésta permanece vacía, pudiendo el Ayuntamiento realizar las comprobaciones oportunas para confirma este dato.

Cuando la persona solicitante por su nivel de dependencia requiera de la contratación de un/a cuidador/a que convive y se encuentra empadronado/a en el mismo domicilio que el/la solicitante, no se tendrá en cuenta el salario de la persona trabajadora como ingreso de la unidad convivencial.

5. Artikulua.- Onuradunen betebeharrak

Onuradunek berehala jakinaraziko diote Udalari elkarbizitza multzoko kideen egoera ekonomikoan gertatutako edozein aldaketa, aldaketa gertatzen den unean bertan.

Betebehar hau ez betetzeak ordura arte izandako salbuespena galtzea ekarriko duo

Artículo 5.- Obligaciones de los beneficiarios

Los las beneficiarios las están obligados las a poner en conoclmlento del Ayuntamiento cualquier variación que se produzca en la situación económica de todos los miembros de la unidad convivencial, en el momento en que ésta se produzca.

El incumplimiento de la presente obligación dará lugar a la pérdida de la exención concedida hasta esa fecha.

6 artikulua.- Erabakia

Ekonomia eta Ogasuna batzorde irizpenemailaren proposamenari jarraiki, Gobernu Batzordeak hartuko ditu Ordenantza honen helburu diren salbuespenei buruzko erabakiak, eta eskatzaileei jakinarazi egingo zaie zer erabaki den, eta zein errekurtso aurkeztu ahal izango duten.

Artículo 6.- Resolución

A propuesta de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda la Junta de Gobierno Local resolverá las exenciones objeto de esta Ordenanza, notificando a los/as solicitantes la resolución, así como los recursos a interponer.